Lilla Minus – Synliggöra lärandet

Barnen sätter en prick i de rutor med uppgifter som de själva tycker att de automatiserat. När vuxen muntligt förhört barnet och denne upplever att uppgiften är automatiserad målas rutan med valfri färgpenna.

SL Lilla Minus 1Sl Lilla Minus 2

Synliggöra l m 3.png

Lilla Minus Synliggöra lärandet (word)

Lilla Minus Synliggöra lärandet (PDF)

Mina eleverna förvarar papperna längst fram i pärmen.

Kommentar: -2 kan med fördel komma före ”En tiokamrat går”. Jag har den här ordningen pga bättre layout.

Bedömning – Matriser i matematik

Hur arbetar man med formativ bedömning i matematik när barnen befinner sig på så olika nivåer?

Är formativ bedömning något som har positiv inverkan på barnens resultat även i de lägre årskurserna?

De frågorna har jag ställt mig många gånger.

När jag för ett tag sedan introducerade matriser för barnen fick jag svar på frågan. Alla barn älskar sina matriser och jobbar betydligt mer målinriktat när de vet vad som förväntas av dem.

Så här gör jag!

Barnen sätter in den aktuella matrisen längst fram i pärmen. ”Kunskapskraven” är lätta för barnen att förstå. De moment som eleven behärskar markerar jag och barnet tillsammans med ett kryss. Barnet färglägger sedan rutan. Jag gör individuella matriser till de barn som inte kommit så långt i matematikutvecklingen för att alla elever ska få möjlighet att färglägga ungefär lika många fält.

När lektionen börjar funderar barnet en stund på vilket mål de ska sträva mot på dagens lektion. De placerar ett gem vid detta mål och börjar arbeta med uppgifterna som är kopplade till det aktuella målet. I slutet av lektionen utvärderar vi dagen arbete.

C:3 betyder att arbetsuppgifterna ligger på hyllplan 3 i bokhylla C (Talraden 1-1000)

Matris positionssystemet nyHär kommer matriserna som PDF-filer.

Här nedan ser ni ett gammalt exempel som visar hur gemet placeras och hur rutorna färgläggs.

Matris positionssystemet

Bedömning

Under de senare åren har bedömningsprocessen varit central i den svenska skolan. Tankar har nötts och blötts och de flesta av oss har nu äntligen börjat  landa i bedömningsarbetet och ser de stora vinsterna med den formativa bedömningen.

Det här är mina tankar kring bedömning i matematik

Min tanke är att varje arbetsområde inom matematiken ska ha en bedömningstanke utifrån förmågorna. Bedömningen ska vara kopplad till en matris. Matrisen synliggör lärandet för barnet eftersom barnet tydligt kan se att det finns nya nivåer att komma vidare till om man tränar mycket och har viljan. Min förhoppning är att de flesta elever ska komma till den översta nivån. Tron på att varje elev har förmåga att klara kunskapskraven är central för mig. Jag försöker regelbundet göra en ”nulägesrapport” med barnet så att det vet vilken nivå det befinner sig på. Matrisen är alltså ett levande material som ständigt är under pågående process.

Matris positionssystemet

Eftersom min matematikundervisning är individanpassad kan matrisen se lite olika ut beroende på vilket barn jag arbetar med. Ett barn som känner sig osäker på matematik behöver mål som känns uppnåbara inom kort framtid. Jag bryter alltså ner den ”normala” matrisen i mindre delmål. Känslan av att lyckas är ju så otroligt viktig för oss alla.

Inom en del arbetsområden, t ex positionssystemet, förtydligar jag målen ytterligare genom att skriva små individuella delmål kopplade till specifika övningar på barnens matematikplaneringar. När barnen gör övningarna får de samtidigt berätta vad de tränar på.

Slutligen blir bedömningen en del i mitt skriftliga omdöme.

 

Matematiska förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Lgr 11, Kursplanen i matematik