Dubbelt och hälften – Pedagogisk planering

Dubbelt och hälften – Lgr 11

Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. (Ma år 1-3, Samband och förändringar)
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. (Ma år 1-3, Problemlösning)

Kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal (…) när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Konkretisering av målen
Du ska

 • förstå och använda begreppen dubbelt och hälften i laborationer
 • med ord kunna beskriva sambandet mellan dubbelt och hälften
 • skriva egna räknesagor med begreppen dubbelt och hälften
 • lösa andra elevers räknesagor
 • med bilder, siffror och ord beskriva hur du tänker när du löser räknesagorna eller andra uppgifter
 • lära dig dubbelt och hälften i talområdet 0-10 med flyt

Undervisning
Vi ska

 • arbeta med uppgifter ute och inne
 • arbeta enskilt och i grupp
 • bygga och räkna med konkret material, t ex klossar, pinnar och stenar
 • lösa uppgifter på papper
 • göra egna räknesagor med bilder
 • svara på andra barns räknesagor

Bedömning
Vi kommer att bedöma

 • din förmåga att lösa de laborativa uppgifterna
 • din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • din förmåga att se samband mellan begreppen dubbelt och hälften